Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 3.1.2018

č. 5 – Hájik