Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 26.3.2012

č. 5 – Hájik