Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 2.6.2014

č. 5 – Hájik