Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 2.5.2023

č. 5 – Hájik