Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 2.4.2019

č. 5 – Hájik