Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 2.11.2021

č. 5 – Hájik