Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 19.10.2014

č. 5 – Hájik