Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 15.11.2013

č. 5 – Hájik