Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 1.6.2016

č. 5 – Hájik