Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 1.4.2015

č. 5 – Hájik