Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 1.10.2019

č. 5 – Hájik