Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 7.12.2017

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto