Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 6.9.2018

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto