Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 6.4.2011

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto