Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 6.11.2013

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto