Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 23.1.2020

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto