Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 2.11.2016

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto