Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 19.9.2019

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto