Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 16.11.2023

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto