Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 14.2.2019

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto