Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 11.4.2021

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto