Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 1.2.2018

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto