Zapojte sa do prieskumu o bezbariérovosti mesta Žilina prostredníctvom online pocitovej mapy

Dotazník o bezbarierovosti 2022Dotazník o bezbarierovosti 2022
V súvislosti s vnímaním bezbariérovosti v Žiline pripravila samospráva niekoľkomesačný projekt, ktorý sa bude uskutočňovať prostredníctvom pocitovej mapy. Občania s rôznym hendikepom, ale i ostatní Žilinčania môžu vďaka nemu vyznačiť rôzne miesta a poukázať tak na nedostatky, po ktorých odstránení by sa im  v meste zľahčil život.   Vďaka prieskumu, ktorý do septembra realizuje prostredníctvom online pocitovej mapy, získa mesto lepší prehľad vnímania pocitov z oblasti bezbariérovosti. Respondenti v ňom uvedú základné identifikačné a demografické údaje a zodpovedajú na otázky vnímania pohybových bariér na verejných priestranstvách, námestiach, v budovách, športových zariadeniach, kultúrnych inštitúciách a pod. Dotazník je smerovaný pre všetky vekové kategórie. Prieskum sa zameral na deti, ktoré navštevujú školské zariadenia, seniorov, ale i ostatných dospelých, ktorí napríklad často využívajú mestskú hromadnú dopravu, či vnímajú zlé označenie bezbariérovosti. Dotazník zmapuje ohrozenia a bariéry na území Žiliny pre ľudí s postihnutím – pre všetky druhy postihnutia, a to pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pre osoby s poruchami zraku a sluchu, mentálnymi a inými poruchami. Následne sa pri príprave rôznych investičných aktivít bude na tieto požiadavky prihliadať tak, aby boli realizované projekty efektívne a funkčné pre všetkých našich obyvateľov. Prieskum nájdete v odkaze: https://www.pocitovamapa.sk/zilina-barierovost-2022/, prípadne po oscanovaní QR kódu v e-maile alebo na priložených posteroch.