Zapojte sa do online dotazníka o vzťahu majoritnej spoločnosti k marginalizovanej rómskej komunite v meste Žilina

ilustračná fotoilustračná foto

Identifikovať vzťah majoritnej spoločnosti k marginalizovanej rómskej komunite v meste Žilina je cieľom online dotazníka, ktorý v týchto dňoch spustila žilinská samospráva. K dispozícii je do 5. decembra na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfJstyXtFsnJYUdB8EvV-gAdVse4ElnpLjLfV1f-Bdt9rrMA/viewform. Dotazník je anonymný a skladá sa zo siedmich otázok, ktorých zodpovedanie netrvá dlhšie ako päť minút.  

Získané odpovede budú využité výlučne pre potreby projektu Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina, v ktorom sa mesto zameriava na zlepšenie existujúcich životných podmienok spoločenského prostredia a kvality života marginalizovanej rómskej komunity v Žiline.

Projekt s názvom Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina realizuje žilinská samospráva do apríla 2024. Osem projektových aktivít sumou približne 380-tisíc eur financuje mesto zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Súhlas s implementáciou projektu v Žiline vyjadrili mestskí poslanci na svojom 34. zasadnutí 19. septembra.

Projekt sa zameria na pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na základnej škole a na zlepšenie ich domácej prípravy, zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských školách, podporu a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania či prevencie straty bývania. V lokalite Bratislavskej ulice je plánované vybudovanie prvkov pre workoutové aktivity mladých ľudí a vytvorenie šiestich pracovných miest pre lektorov z marginalizovaných komunít. Jednou z úloh je aj priame zapájanie nájomníkov z rómskej komunity do starostlivosti o vlastné bývanie, prevzatie zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania, čo by mala podporiť požičovňa pracovného náradia zriadená pri komunitnom centre. V rámci realizácie projektu sa ráta s rekonštrukciou pôvodných priestorov komunitného centra z roku 2011 i nadstavbou, čím by sa mala rozšíriť ponuka nových sociálnych služieb.

Autor dotazníka: Realizácia dotazníkového prieskumu je povinnou aktivitou projektu – Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina. Samotný dotazník nevytvorilo mesto, ale jeho obsah bol vytvorený správcom programu Nórskych grantov, teda bol vopred stanovený a otázky sú rovnaké pre všetkých, ktorí získali grant z programu Miestny rozvoj a inklúzia v rámci Nórskych fondov. Spätná väzba k obsahu dotazníka bude následne zaslaná správcovi programu. Ostatné aktivity schváleného projektu si realizuje samotné mesto.

Ďakujem všetkým respondentom, ktorí vyjadrili svoj názor v pripravenom dotazníku. V súčasnosti evidujeme dostatok odpovedí na jeho vyhodnotenie.