Zapojte sa do dotazníkového prieskumu zameraného na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a priľahlých obcí

ilustračná fotoilustračná foto
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina a skupiny obcí je kľúčovým dokumentom, na základe ktorého bude mesto spolu s priľahlými obcami v najbližších rokoch stanovovať strategické ciele a priority rozvoja na integrovanom prístupe, a tým usmerňovať svoje rozvojové aktivity. Taktiež je dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ. Mesto Žilina je v získavaní mimorozpočtových zdrojov veľmi aktívne a podmienkou udržania tohto aktívneho trendu je schválenie dokumentu, ktorý poskytuje celkový pohľad na stav mesta z viacerých hľadísk, napríklad demografického, hospodárskeho, sociálneho a pod.   Jednotlivé časti dokumentu spracúva spoločnosť Inovitum, s.r.o. Podieľajú sa na ňom aj pracovné skupiny zložené z pracovníkov mestského úradu, členovia komôr jednotlivých sektorov (akademický, neziskový, podnikateľský) a členovia tematických skupín, ktoré tvoria experti z príslušných oblastí. Finálne znenie dokumentu sa bude skladať z niekoľkých častí – analytickej, návrhovej (priority, ciele, stratégia) a implementačnej, monitorovacej. Ku každej časti dokumentu sa vyjadrujú pracovné skupiny, takže Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude zohľadňovať nielen pripomienky pracovných skupín, ale aj výsledky dotazníkového prieskumu potrieb verejnosti.  Mesto potrebuje stanoviť prioritné oblasti, ktoré bude finančne podporovať, aby kvalita života Žilinčanov narastala a aby bolo naše mesto a priľahlé okolie častejším cieľom domácich i zahraničných turistov. Preto potrebujeme počuť aj váš názor! Ak máte chuť v rámci rozvoja mesta Žilina a priľahlého okolia niečo zmeniť alebo vylepšiť, zapojte sa aj vy do tvorby strategického dokumentu. Váš názor môžete jednoducho vyjadriť prostredníctvom dotazníka: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030.  Názory obyvateľov mesta a priľahlých obcí na to, ako situáciu vnímajú a aké kroky mesta by uvítali, sú dôležité pre úspešné vyhotovenie dokumentu, ktorý bude reflektovať nielen názory odborníkov, ale aj názory zainteresovanej verejnosti. Dotazníková anketa vám nezaberie pri vypĺňaní viac ako 10 minút. Zapojiť sa môžete do 25. júla 2022. Priamy odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFBs8gv7V0TlNaxqMDFMZdQpHPv_DZtoIwyCCK1dt5KbLcUw/viewform Dotazník sa zobrazí aj po načítaní OR kódu nižšie: 

qr kód - prieskum PHSR