Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa v Žiline uskutoční od 7. do 9. apríla

33

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2021/2022 sa v Žiline uskutočnia od 7. do 9. apríla v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Komunikácia školy so zákonnými zástupcami sa uskutoční elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl alebo ich poskytnú priamo riaditelia škôl alebo pracovníci oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. čísle 041/70 63 402.

Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Rodičia môžu základnej škole poskytnúť osobné údaje už pred zápisom dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého bydliska, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov a ďalšie údaje i kontakty na účely komunikácie. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj  písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Odklad povinnej školskej dochádzky zanikol

Zmenou školského zákona sa od 1. januára 2021 zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť a navštevuje materskú školu, rodič požiada riaditeľku materskej školy o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť a nenavštevuje materskú školu, rodič je povinný zapísať dieťa do prvého  ročníka základnej školy a súčasne zapísať dieťa do materskej školy na povinné predprimárne vzdelanie na školský rok 2021/2022. Zároveň je potrebné požiadať materskú školu o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného  predprimárneho vzdelávania. K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli šesť rokov?

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadaných žiakov v Základnej škole s materskou školou na Ul. sv. Gorazda v Žiline.

Kde bude otvorený nultý ročník?

Na školský rok 2021/2022 je možné požiadať aj o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka. Dieťa musí spĺňať podmienky: dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31.8.2021, nedosahuje školskú spôsobilosť, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. V prípade záujmu bude nultý ročník otvorený v ZŠ Jarná 20.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, v ktorých sa v súčasnosti vzdeláva 6 237 žiakov. Prvé ročníky v aktuálnom školskom roku navštevuje 723 prvákov. V nultom ročníku na žilinskej ZŠ Jarná sa učí 10 školákov.