Základné a materské školy získali podporu vďaka národnému projektu

Projekt 1Projekt 1
Žilinské základné a materské školy sa úspešne zapojili do národného projektu, ktorý je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve. Cieľom projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie, a tvorba nových pozícií pomáhajúcich profesií a školského digitálneho koordinátora. Zapojenie sa do národného projektu bolo schválené 14 základným a 15 materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkovo boli podporené úväzky pedagogických asistentov a školských podporných tímov (odborný zamestnanec školy alebo školský špeciálny pedagóg) v počte 96,5 úväzku, z toho pre základné školy 70,5 úväzku a pre materské školy 26 úväzkov. „Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zvyšuje aj u nás. Výzvu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže sme preto veľmi privítali a prejavili o ňu záujem. Teším sa z toho, že vďaka projektu budeme môcť aktívne pokračovať v zlepšovaní výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní a prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania. Prítomnosť pedagogického asistenta a inkluzívneho tímu má priaznivý vplyv na vývoj edukačných a psychosociálnych vlastností individuálne začleneného žiaka. V rámci predchádzajúceho národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I a II je v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zapojených 14 základných škôl (69 projektových zamestnancov) a 7 materských škôl (19 projektových zamestnancov). Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si vyžadujú individuálny prístup, ktorý im zabezpečí jedine spolupráca pedagogického asistenta so špeciálnym pedagógom, učiteľmi, rodičmi žiaka a so školským psychológom. Vzájomná komunikácia a určenie kompetencií medzi všetkými zúčastnenými sú základom úspešného napredovania žiaka. Počas doterajšieho pôsobenia inkluzívneho tímu v školách mali učitelia, žiaci aj rodičia možnosť byť lepšie vypočutí, boli im ponúknuté nové prístupy a metódy realizované priamo v školách. Realizácia nového projektu sa začne od obdobia 1. 9. 2023. V prvej fáze budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024. Fond: Európsky sociálny fond + Program: Program Slovensko Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie Špecifické ciele: ESO 4.5 Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho  vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy  a učňovskej prípravy. ESO 4.6. Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu i odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.