Začalo sa s havarijným výrubom drevín na území mesta

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinská samospráva vykonáva v týchto dňoch havarijný výrub drevín na území mesta. Konkrétne ide o 27 kusov drevín, ktoré predstavujú reálne riziko ohrozenia zdravia, života a majetku, keďže sú odumreté a rastú v husto zastavanom území, kde je zvýšený pohyb obyvateľov.   

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka či pri hrozbe vzniku značnej škody na majetku, sa pri výrube súhlas orgánu ochrany prírody nevyžaduje.

 

Lokalita 

Druh 

Juraja Fándlyho 3

2 ks Pseudotsuga menziesii

Slovanská 16

Picea omorika

Námestie Ľ. Fullu 9

Robinia pseudoacacia

Severná 23

2 ks Sorbus aucuparia

Suvorovova 3

Picea abies

Hlinská 9

Picea abies

Gabajova 20-22

Picea abies

Bajzova 25

Cerasus avium

Limbova 16

Picea pungens

MHD zastávka Smreková

Salix caprea

Javorová 10

Prunus cerasifera nigra

Piešťanská 9

Sorbus aria

Pod Hôrkou 10

Picea abies

Predmestská 28

Fagus sylvatica

Vysokoškolákov

Acer platanoides

Nanterská 1

Acer pseudoplatanus

Veľká Okružná 68

Betula pendula

Bajzova 25

Cerasus avium

Suvorovova 10

Sorbus aucuparia

Lichardova 5

Picea abies

Lichardova parčík

Picea abies

Juraja Hronca

Sorbus aucuparia

Bajzova 34

Picea abies

Predmestská 38

Picea abies

ZŠ Martinská

Picea abies