Koncepcia rozvoja práce s mládežou

Súčasná generácia mladých ľudí vo veku do 30 rokov je základom novej, modernej spoločnosti. Či už ide o rozvoj technológií, automatizáciu, výraznejšie sociálne nerovnosti, otázky duševného zdravia alebo klimatickú krízu — to všetko sú oblasti výziev, ktorým budú mladí ľudia v plnej miere čeliť, a o ktoré sa už dnes zaujímajú, zreteľne pomenúvajú príčiny problémov a formujú si svoje názory a postoje.

Pre systematickú prácu s mládežou je kľúčové, aby bolo mesto Žilina schopné so svojimi mladými obyvateľmi a obyvateľkami komunikovať a počúvať ich názory, aby aktívne podporovalo prostredie mládeže a ponúkalo im priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta.

Keďže mestu dlhodobo chýbajú strategické a koncepčné dokumenty, ktoré by lepšie definovali možnosti rozvoja oblasti práce s deťmi a mládežou, vytvorenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou je prvý krok k tomu, aby Žilina vedela reflektovať aktuálne trendy, potreby a tendencie v živote mladých.