Výzva na vypratanie vecí zo spoločných priestorov

14856CF14856CF
Správca bytov ŽILBYT opakovane vyzýva obyvateľov bytových domov, aby odstránili svoje veci zo spoločných priestorov. Predmety zvyšujú riziko požiaru a sú prekážkou v únikových cestách. Najčastejšie ide o skrine, botníky, nefunkčné spotrebiče či bicykle. Správca bytov pripomína, že za zákonný stav je v celom rozsahu zodpovedný vlastník a nájomcovia sú povinní dodržiavať nastavené pravidlá a zákony. Napriek opakovaným výzvam sa stav v spoločných priestoroch dlhodobo nezlepšuje. ŽILBYT vykonal na začiatku apríla opakovane obhliadku bytových domov na uliciach Predmestská 86, Borová 43 a J. Hronca 1 – 25. V týchto vchodoch sa 19. a 26. apríla 2023 uskutoční požiarna kontrola. Správca žiada obyvateľov, aby veci odstránili najneskôr do 16. apríla. Ak sa tak nestane, predmety budú odstránené na náklady všetkých užívateľov, ktoré budú zahrnuté v koncoročnom vyúčtovaní. V prípade nedodržania povinnosti odstrániť  zo spoločných priestorov a schodísk rôzne predmety môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru podľa § 59 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložiť  vlastníkovi bytov a nebytových priestorov pokutu do výšky 16 596 eur.