Využite služby Študentskej účtovnej a daňovej kancelárie a ušetrite svoje finančné prostriedky

ilustračná fotoilustračná foto
Neviete si poradiť s daňovým priznaním alebo potrebujete pomôcť s účtovníctvom? Využite bezplatné služby Študentskej účtovnej a daňovej kancelárie, ktorú zastrešuje Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s mestom Žilina. Študentská účtovná a daňová kancelária funguje pod Katedrou ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na ŽU v Žiline. Jej hlavným cieľom je príprava študentov na ich budúce povolanie a získanie potrebných praktických skúseností. Prínosom pre klientov je ušetrenie nemalých finančných prostriedkov spojených so spracovaním takejto agendy u iných komerčných subjektov. Ide o vzdelávací projekt, ktorý je financovaný z Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt má za sebou už rok úspešného fungovania, počas ktorého využili služby kancelárie najmä fyzické osoby, občianske združenia či živnostníci. Vzhľadom k ekonomickému zameraniu študentov dokáže študentská účtovná a daňová kancelária pokryť širokú škálu daňových i účtovných služieb. V minulosti študenti kancelárie vypracovali daňové priznania pre fyzické osoby či spracovali celé účtovníctvo niekoľkým firmám vrátane účtovnej závierky. Od tohto roka bude kancelária spracovávať aj mzdové účtovníctvo. Zároveň vie kancelária spracovať aj finančné analýzy, pripraviť podklady pre audit či výročné správy pre valné zhromaždenie. V tomto mesiaci sa zameriava aj na daňové priznania pre daň z motorových vozidiel. Poskytované služby sú určené pre fyzické i právnické osoby, živnostníkov, občianske združenia či ďalšie subjekty. Spracovanie účtovníctva i daní je celkom bezplatné, no klient musí počítať s tým, že s jeho dokumentáciou pracujú študenti. Tí sú však školení  v oblasti bezpečnosti práce i v oblasti ochrany osobných údajov. Účtovníctvo jednotlivých klientov spracovávajú priamo študenti ŽU v Žiline pod odborným dohľadom vyučujúcich, pričom každý krok pri riešení účtovnej či daňovej agendy je kontrolovaný a riadi sa podľa presných postupov a pokynov pedagógov. Využíva sa aj „krížová“ kontrola, v rámci ktorej sa rovnaké dokumenty nechajú spracovať samostatne viacerým študentom a následne sa konzultujú prípadné odchýľky. Zodpovedným riešiteľom projektu je doc. Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., ktorá má široké znalosti z oblasti účtovníctva a daní, čerpaných z vyše 20-ročného pôsobenia v praxi. Aktuálne v študentskej kancelárii pracuje 16 študentov. Kancelária sídli v priestoroch internátov na Veľkom Dieli – ubytovacie zariadenie DD-DC. Záujemcovia môžu kanceláriu osloviť prostredníctvom e-mailu na: adela.poliakova@uniza.sk, telefonicky na: 041/513 3545 i poštou na adresu: Študentská účtovná a daňová kancelária, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra ekonomiky, doc. Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Univerzitná 1, 010 26  Žilina. Keďže v kancelárii pracujú najmä študenti, ktorí v súčasnosti majú skúškové obdobie, nie sú určené pevné prevádzkové hodiny a stretnutie s klientom sa realizuje na základe dohody. Spolupráca mesta Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline pretrváva už niekoľko rokov, pričom sa intenzívne prehĺbila najmä v rokoch 2018 – 2019 a odvtedy je to na pravidelnej báze. Zameriava sa na rôzne oblasti počnúc dopravou, stavebníctvom, verejným osvetlením až po oblasť kvality ovzdušia. Medzi významné spoločné projekty patrí napr. Územný generel dopravy s plánom udržateľnej mobility, Analýza obsadenosti parkovacích miest s návrhom opatrení na reguláciu, Generel verejného osvetlenia, Diagnostika miestnych komunikácií, Optimalizácia čistenia verejných priestranstiev, Optimalizácia zimnej údržby miestnych komunikácií či  Projektová dokumentácia doplnenia odstavných státí na sídliskách Hájik a Solinky.