Vybrané športoviská v Žiline čaká rekonštrukcia

Sportove ihriska ZS s MS GastanovaSportove ihriska ZS s MS Gastanova

Mesto Žilina začne v tomto roku s rekonštrukciou športového areálu pri Základnej škole Martinská. S projektom rekonštrukcie športových ihrísk pri Základnej škole s Materskou školou Gaštanová sa chce samospráva uchádzať o podporu z externých zdrojov.

Obe športoviská v súčasnosti slúžia žiakom, športovým klubom i verejnosti pre ich športové aktivity. Po ukončení rekonštrukcie budú areály spĺňať súčasné normy a parametre na športoviská, ale i požiadavky na bezpečnosť a bezbariérovosť.

Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Martinská začne do leta tohto roku. Celkové náklady vyčlenené na stavebné práce predstavujú sumu viac ako 288 000 eur. Obnovené budú viaceré športové prvky. Súčasný atletický ovál a dráha pre skok do diaľky dostanú nový tartanový povrch a upravia sa aj rozmery oválu, aby spĺňal požadované normy a štandardy pre atletické súťaže. Súčasťou bude aj šprintová rovinka v dĺžke 100 m. Priestory pre skok do diaľky a vrh guľou ostanú zachované, pričom budú doplnené o nové prvky ako je napr. prah pre vrh guľou, doskočisko s lapačom piesku a dopadisko pre vrh guľou. Nový povrch dostane i futbalové ihrisko v podobe kobercového trávnika a pribudnú aj záchytné siete v priestoroch bránkovísk.  Za účelom prepojenia existujúcich spevnených plôch s atletickou dráhou sa vybudujú dva chodníky. Zrekonštruované objekty budú slúžiť pre športové aktivity zamerané na atletiku (beh, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a junior futbal.

„Ako športovec veľmi silno vnímam potrebu mať v meste kvalitné športoviská, kde môže mládež ďalej rozvíjať svoj talent. Realizáciou týchto projektov sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky a prostredie tak, aby žiaci či športové kluby mali možnosť pravidelne trénovať, zlepšovať svoje výkony a motivovali sme ich k skvelým výsledkom,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.

Mesto Žilina má v pláne zrekonštruovať aj ďalší športový areál pri ZŠ s MŠ Gaštanová. Samospráva sa bude uchádzať o finančné prostriedky na jeho realizáciu z externých zdrojov. Predpokladané celkové náklady sú v hodnote 476 000 eur. Projekt, ako v prípade areálu pri ZŠ Martinská, počíta s komplexnou rekonštrukciou existujúcich športovísk tak, aby spĺňali potrebné športové parametre a bezpečnostné prvky. Konkrétne ide o revitalizáciu atletického oválu dĺžky 250 m so 100 m rovinkou a priestoru pre skok do diaľky. Doplní sa mobilný sektor pre skok do výšky a vybuduje sa  nové viacúčelové ihrisko. Taktiež dôjde k obnove a vyčisteniu existujúceho volejbalového ihriska. Všetky športoviská dostanú nový povrch a spevnené plochy, zároveň budú dobudované aj ochranné siete v priestoroch volejbalového a viacúčelového ihriska. Realizácia tohto projektu je naplánovaná v tomto roku.

Cieľom oboch projektov je vytvoriť vhodné a dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj športu u detí, mládeže, športových talentov ale aj širokej verejnosti v Žiline.