Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

VOĽBY (2)VOĽBY (2)

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do samosprávy obcí


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

Bližšie informácie k voľbám do samosprávnych orgánov ŽSK sú k dispozícií na stránke Žilinského samosprávneho kraja

Informácie vo veci umiestňovania volebných plagátov počas volebnej kampane upravuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 15/2017, ktorého účelom je vyhradenie miest a stanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre všetky voľby na verejných priestranstvách  na území mesta Žilina (ďalej len „VZN“)