Vašu domácnosť môže navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR

ilustračná fotoilustračná foto

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne realizuje v domácnostiach prieskumy s rôznym zameraním. V súvislosti s tým môže aj vás doma navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti úradu poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie o prieskumoch sa môžu občania dozvedieť na webovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 041/511 3210.

V najbližšom období bude štatistický úrad realizovať Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Prieskum o príjmoch a životných podmienkach slovenských domácností sa bude realizovať v termíne od 4. februára do 22. júla 2022, kedy môže zamestnanec Štatistického úradu SR navštíviť vašu domácnosť. Do zisťovania bolo na Slovensku vybraných 7 000 domácností zo 436 samospráv, vrátane Žiliny. Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom projektu je získať údaje o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Vďaka tomuto prieskumu bude možné porovnať životnú úroveň domácností na Slovensku v rámci Európskej únie.

Počas celého roka sa budú realizovať dva prieskumy. Prvý z nich – Prieskum o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu je zameraný na účasť obyvateľov na cestovnom ruchu. Do zisťovania bolo vybraných 8 200 domácností zo 700 obcí, vrátane Žiliny. Tento štatistický prieskum sa realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 692/2011 zo 6. júla 2021 o európskej štatistike cestovného ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Cieľom druhého prieskumu – Výberové zisťovanie pracovných síl je zabezpečiť pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce na Slovensku prostredníctvom merania zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Prieskum bude prebiehať počas celého roka 2022 formou návštevy domácností zamestnancom Štatistického úradu SR. Výberové zisťovanie pracovných síl sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Na základe skúseností štatistických úradov krajín, v ktorých sa zamestnanosť takto sleduje, môžeme získané údaje označiť za spoľahlivé a potrebné pre vládu aj inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za koncipovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné aj pre širokú verejnosť.

Ďakujeme, že ste k zamestnancom Štatistického úradu SR ohľaduplní a nápomocní!

logo - štatistický úrad SR