V Závodí a Bánovej sa zmenila organizácia dopravy

Článok 2Článok 2
V dvoch mestských častiach sa uskutočnila zmena organizácie dopravy – zjednosmernenie Školskej ulice a Ulice Osvety a vyznačenie parkovacích miest. Vlani na jeseň sa zrealizovala I. etapa zmeny organizácie dopravy, ktorá spočívala v upokojení premávkového priestoru komunikácií daných ulíc. Osadili sa dopravné značky vyznačujúce školskú zónu, rovnako boli osadené fyzické prvky spomalenia dopravy – spomaľovacie vankúše, najmä v miestach na začiatkoch školskej zóny, prípadne priamo pri vstupoch/vjazdoch do škôl. Prvky majú zabezpečiť najmä spomalenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti detí a chodcov. Tento týždeň sa dokončila aj druhá etapa zmeny organizácie dopravy na Školskej ulici v Závodí, ktorá spočívala v zjednosmernení ulice a vyznačení parkovacích miest (7 miest Kiss & Ride – vyhradené v určitých časoch, 18 x ostatné miesta), ktoré zabezpečia potrebnú organizáciu parkovania. Zrealizované bolo trvalé zvislé dopravné značenie, ako aj dočasné dopravné značenie upozorňujúce na zmenu organizácie dopravy. Zároveň boli demontované spomaľovacie vankúše z pravej strany komunikácie, keďže nie sú vhodné kvôli zasahovaniu do parkovacích miest (jeden z nich bude dodatočne umiestnený na Ul. Osvety namiesto opotrebovaného spomaľovacieho prahu). Budúci týždeň bude osadené trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie, ako aj dočasné dopravné značenie aj na Ul. Osvety v Bánovej (na ½ roka analogicky ako na Školskej, 6 miest Kiss & Ride – vyhradené v určitých časoch, 32 x ostatné miesta). Práce by mali byť ukončené pred začiatkom nového školského roka. Osadené je aj dopravné značenie pre typ parkovania „Kiss & Ride“ (vyhradené v určitých časoch na naloženie a vyloženie detí – upozorňujú na to dodatkové tabuľky vyhradeného státia – návštevníci školy, max. 15 min). Pre fungovanie tohto systému parkovania je nevyhnutné, aby rodičia detí dodržiavali maximálny vyhradený čas na parkovanie, ako aj priestor jednotlivých parkovacích miest.