V mestskej časti Bytčica budú realizované geodetické činnosti

ilustračná fotoilustračná foto

Počas apríla bude v katastrálnom území mesta Žilina v mestskej časti Bytčica vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky, nápravných prác a z určovania súradníc vybraných geodetických bodov geodetických základov (GZ).  

Uvedené činnosti bude GKÚ realizovať v rozmedzí mesiaca apríl 2022. Vykonávaním činností sú poverené skupiny zamestnancov GKÚ, na výkon prác bude použité motorové vozidlo Nissan Navara.

  • Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených záväzných geodetických referenčných systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou s použitím zákonných meracích jednotiek.
  • Geodetické body GZ sú rozmiestnené po celom území mesta, na budovách vo forme čapových značiek, ako kamenné hranoly s krížikom alebo klincovou značkou v prípade bodov trigonometrickej a priestorovej siete, prípadne stabilizované formou menších betónových základov pri bodoch gravimetrickej siete. Prehľad spravovaných bodov GZ je zverejnený na internetovej adrese: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n#.
  • Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.
  • Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená GKÚ. Po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené alebo s inou oprávnenou osobou, ústav určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie. Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov, zistené poškodenie alebo ohrozenie zariadenia je povinná bez meškania oznámiť GKÚ.

Občanov prosíme o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli mesta.