Urbanistická štúdia k revitalizácii lokalít Vlčince I a IV

Green grass on a golf fieldGreen grass on a golf field

Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta zabezpečili spracovanie urbanistickej štúdie dvoch častí najväčšieho sídliska v Žiline. Do jej obsahu boli zohľadnené a zapracované aj požiadavky a postrehy obyvateľov uvedených lokalít, ktorí sa zapojili do nášho dotazníka. Ďakujeme vám za spoluprácu!

Obrazovú i textovú časť štúdie spolu s výsledkami dotazníka nájdete nižšie v prílohách.

V prípade pripomienok k obsahu štúdie nám do 28. júna (vrátane) môžete odoslať svoju spätnú väzbu prostredníctvom tohto odkazu: lnk.sk/vtux.