Urbanistická štúdia k revitalizácii lokalít Hliny V a Hliny VI

Ilustračná foto (38)Ilustračná foto (38)

Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta zabezpečili spracovanie urbanistickej štúdie dvoch sídlisk Hliny V a Hliny VI. Do jej obsahu boli zohľadnené a zapracované aj požiadavky a postrehy obyvateľov uvedených lokalít, ktorí sa zapojili do nášho dotazníka. Ďakujeme vám za spoluprácu!

Podstatou štúdie je upraviť verejný priestor tak, aby funkčne i esteticky vytváral príjemné prostredie pre bývanie. Dokument slúži ako východiskový bod pre budúce projekty. Žiadne stavebné práce alebo úpravy vyplývajúce zo štúdie momentálne nie sú naplánované.

Obrazovú i textovú časť štúdie spolu s výsledkami dotazníka nájdete nižšie v prílohách.

V prípade pripomienok k obsahu štúdie nám do 18. júla (vrátane) môžete odoslať svoju spätnú väzbu prostredníctvom tohto odkazu: lnk.sk/jpat.