Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňujú na termín podania žiadostí k vyplácaniu inflačnej pomoci od štátu

ilustračná fotoilustračná foto

Nárok na túto pomoc má fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike, ktorá si podá žiadosť o túto podporu najneskôr do 31. 12. 2022. Žiadosť je možné podať osobne či poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého, resp. prechodného pobytu alebo elektronicky formou e-mailu (žiadosť je potrebné v takomto prípade podpísať a poslať jej scan) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.

Na žiadosti podané po 31. 12. 2022 sa nebude prihliadať.

Formou žiadostí je možné požiadať o tieto jednorazové dotácie:

  • jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur,
  • jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Viac informácií, ako aj tlačivá žiadostí v elektronickej podobe nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654.