Upozorňujeme na plánovanú čiastočnú uzáveru Ulice P.O. Hviezdoslava v termíne od 27. 3. 2023 do 31. 5. 2023

UzáveraUzávera

Informujeme o plánovanej čiastočnej uzávierke Ulice P.O. Hviezdoslava vrátane chodníka v termíne od 27. 3. 2023 do 31. 5. 2023. Žiadateľom čiastočnej uzávierky je Združenie pod Dubňom, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina“.

Dôvodom uzávierky je realizácia preložky vodovodu DN 300 a úprava šachiet kanalizačných stôk a zberača. Rozkopové práce budú vykonávane na Ulici P.O. Hviezdoslava pred podchodom na trojpruhovej komunikácii počas čiastočnej uzávery jedného jazdného pruhu. Bude zabezpečený obojsmerný prejazd vozidiel. Jeden pruh bude prejazdný v smere železničná stanica, jeden pruh v opačnom smere (Ulica Sasinkova, Kálov) a na jednom sa bude realizovať rekonštrukcia (vedľa chodníka popri železnici).

Z dôvodu uzavretia chodníka popri železnici dôjde k premiestneniu priechodov pre chodcov, ktoré budú vyznačené dočasným vodorovným aj zvislým dopravným značením.

Čiastočná uzávierka Ulice P.O. Hviezdoslava