Upozorňujeme na plánované uzávery v meste Žilina

uzáverauzávera

Mesto Žilina informuje občanov o troch plánovaných uzáverách.

V termíne od 14. 4. 2023 do 9. 6. 2023 požiadalo Združenie pod Dubňom na Ul. P. O. Hviezdoslava a Ul. Kálov (v križovatke) o ďalšiu čiastočnú uzáveru. Dôvodom je realizácia preložky vodovodu DN 300 a úprava šachiet kanalizačných stôk a zberača. Rozkopové práce budú vykonávané na Ul. Kálov (v križovaní s Ul. P. O. Hviezdoslava) a na Ulici Hviezdoslavova pred podchodom na trojpruhovej komunikácii počas uzávery vždy jedného jazdného pruhu. Bude zabezpečený obojsmerný prejazd vozidiel. Jeden pruh prejazdný v smere železničná stanica, jeden pruh v opačnom smere a na jednom sa bude realizovať rekonštrukcia. Práce, ktoré by výraznejšie obmedzovali dopravu, sa budú realizovať vo večerných hodinách.

V termíne od 15. 4. 2023 do 22. 4. 2023 bude úplne uzatvorená Ul. Na Stanicu v Bytčici v mieste železničného priecestia. Žiadateľom uzávery sú Železnice Slovenskej republiky a dôvodom je oprava železničného priecestia. Počas opravy bude cestná doprava presmerovaná dočasným dopravným značením na náhradnú obchádzkovú trasu vedenú vpravo od opravovaného priecestia. Doprava bude po obchádzkovej trase vedená v dvoch fázach, a to na dennú a nočnú dobu.

Z dôvodu modernizácie železničného uzla Žilina bude od 17. 4. 2023 uzatvorené železničné priecestie v Strážove (Priehradná ul. smerom k záhradkárskej osade). Na mieste bude osadené dočasné dopravné značenie na vyznačenie staveniskovej a verejnej dopravy k záhradkárskej osade v Strážove a k rušňovému depu. Dočasná komunikácia bude využívaná až do obdobia, kým sa nesprevádzkuje nový most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka. Predpokladaný termín dokončenia je december 2024.

Ul P. O. Hviezdoslava a Ul. Kálov

Ul. Na Stanicu

Strážov