Upozorňujeme na dodržiavania protipožiarnych opatrení v parkovacích domoch a priestoroch

ilustračná fotoilustračná foto

Oddelenie Krízového riadenia, CO, OPP a BOZP Mestského úradu v Žiline a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline v súvislosti s narastajúcim počtom závažných požiarov v parkovacích objektoch a s nedávnym požiarom parkovacieho domu na Drieňovej ulici v Bratislave s následným úplným zničením objektu parkovacieho domu a zaparkovaných vozidiel, upozorňuje majiteľov, správcov, nájomcov a užívateľov parkovacích miest v parkovacích domoch, v hromadných garážach a rovnako aj majiteľov súkromných garážových priestorov, že akékoľvek garážové priestory v stavbách môžu byť využívané výhradne na účely garážovania vozidiel a uloženie príslušenstva vozidla, teda len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení stavby v zmysle Stavebného zákona (podľa §85 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).  

V zmysle platných právnych predpisov a technických noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb týkajúcich sa garážových priestorov v stavbách (t. j. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z, STN 920201 časť 1 až 4, STN 920800) je max. dovolené požiarne zaťaženie v priestore garáže predstavované požiarnym zaťažením samotného osobného, príp. dodávkového automobilu, motorovej štvorkolky, motocykla, bicykla a ich príslušenstva (napr. sada náhradných pneumatík, doplnkové vybavenie vozidla, autosedačky a pod.), t. j. normovo stanovenou hodnotou náhodného požiarneho zaťaženia max. 20,0 kg.m-2. V priestore garáže môže byť v zmysle ustanovení §11 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z. umiestnená aj rezervná zásoba pohonných hmôt s celkovým objemom najviac 20 litrov, ktorá musí byť v nerozbitnom obale a uložená na vhodnom zabezpečenom mieste. Okrem pohonných hmôt je možné v priestore garáže ukladať aj iné horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac 10 l na jedno státie (napr. oleje, mazivá, čistiace prostriedky, riedidlá, farby, spreje a pod.).

Akékoľvek iné využívanie priestorov garáže alebo parkovacích miest v stavbách, napr. ako skladov, dielní a pod. (napr. pre uloženie rôzneho horľavého materiálu, nábytku, nepotrebných vecí a pod.) nie je možné. Rovnako nie je v garážových priestoroch dovolené akékoľvek ukladanie materiálov zvyšujúcich požiarne riziko priestoru a nebezpečenstvo v prípade požiaru (napr. horľavé kvapaliny nad dovolené množstvá, horľavé kvapaliny v nevyhovujúcich obaloch, plynové tlakové fľaše, nebezpečné a toxické látky a pod.) a využívanie garážových priestorov pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a rozvoja požiaru (napr. zváranie, nanášanie náterových hmôt a pod.).

Prípadnú zmenu využitia existujúcich garážových priestorov v stavbách na iný účel využitia (na sklady, príp. iné prevádzky) je nutné riešiť v stavebnom konaní, so súhlasným stanoviskom HaZZ a iných dotknutých orgánov a zmeny spôsobu využívania priestorov, a je možná až na základe kladného rozhodnutia stavebného úradu o zmene stavby.

Upozorňujeme spolu s Krajským riaditeľstvom HaZZ na fakt, že ten, kto užíva stavbu (alebo jej časť) v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, sa dopúšťa priestupku podľa §105 ods.2 písm. B) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Rovnako sa jedná o porušenie ustanovení právnych a technických predpisov na úseku ochrany pred požiarni, čo môže mať vplyv na výšku poistného plnenia zo strany poisťovní v prípade vzniku požiaru alebo inej škodovej udalosti.

Vyššie uvedené podmienky pre správne a bezpečné využívanie garážových priestorov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je nutné v rovnakej miere uplatňovať aj pre garážové priestory v stavbách v užívaní fyzických osôb (rodinných domov a bytoviek) a to v záujme ochrany života, zdravia a vlastného majetku.