Upozorňujeme motoristov na čiastočnú uzáveru miestnych komunikácií v mestskej časti Budatín

UzáveraUzávera
Mesto Žilina upozorňuje motoristov na plánovanú čiastočnú uzáveru ulice K múzeu a Topoľovej ulice v križovaní s ulicou Na starej hradskej v Žiline – Budatíne v termíne od 3. 10. 2022 do 14. 10. 2022 z dôvodu napojenia a osadenia verejného osvetlenia na železničný most cez Váh. V rámci ulice Na starej hradskej bude zhotoviteľ viesť výkop v zelení popri existujúcich domoch. Účelom je previesť od rozvádzača RVO 081 v križovatke ulíc Do parku a Na starej hradskej kábel až k železničnému mostu ponad rieku Váh. Zhotoviteľ nebude obmedzovať dopravu na ulici Na starej hradskej. Rozkop sa bude realizovať mimo komunikácie, k užívaniu zostáva celá šírka komunikácie. Rozkop križuje ulice K múzeu a Topoľová. Tieto dve ulice budú prekopané na dve časti po polovičkách. Na čiastočnú uzáveru bude účastníkov cestnej premávky upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov i chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa ospravedlňujeme.