Upozornenie pre motoristov - čiastočná uzávera a zúženie jazdných pruhov na ceste I/60 – Ľavobrežná ulica

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina a STRABAG, s.r.o. „Združenie pod Dubňom“, M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina informujú o čiastočnej uzávere a zúžení jazdných pruhov na ceste I/60 – Ľavobrežnej ulici v termíne od 20. 4. do 4. 9. 2022.  V závislosti od prebiehajúcej fázy, bude uzavretý maximálne jeden jazdný pruh v jednom jazdnom páse smerovo rozdelenej cesty z dôvodu realizácie úprav cesty I/60 v rámci stavby „ŽSR, Uzol – Žilina dostavba  zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej  infraštruktúry v uzle Žilina“, objekty SO 53-38-20, resp. SO 53-38-15. Termíny uzávery:
  • 20. – 26. apríla 2022: 1. fáza (portály a verejné osvetlenie)
  • 28. apríla – 18. mája 2022: 2. fáza (odstránenie stredného deliaceho pásu – zriadenie ľavého odbočovacieho pruhu)
  • 19. máj 2022:  3. fáza (odhradenie novozriadeného  pruhu)
  • 21. máj – 13. august 2022: 4. fáza (realizácia hlavných stavebných prác súvisiacich s úpravou  rozšírením cesty I/60 (chodník, pripájací, resp. odbočovací pruh)
  • 15. august – 4. september 2022:  5. fáza (práce na strednom deliacom páse)
Cestná premávka na ceste I/60 bude vedená obojsmerne v samostatných jazdných pásoch v rámci ktorých bude v závislosti od prebiehajúcej fázy premávka usmernená z dvoch do jedného jazdného pruhu min. šírky 3,50m, resp. do dvoch zúžených jazdných pruhov. Na uzávierku bude upozorňovať dočasné dopravné značenie. Motoristov a chodcov prosíme o jeho rešpektovanie. Za diskomfort v čase konania stavebných prác sa mesto a zhotoviteľ prác ospravedlňujú. Povolenie na uzáveru vydal Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení §2 ods.3 a §9 ods.3  zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení §3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §7 citovaného zákona a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, po dohode s  Krajským riaditeľstvom policajného zboru KDI v Žiline resp. Okresným riaditeľstvom policajného zboru ODI v Žiline a po preskúmaní žiadosti, ktorú podala spoločnosť  STRABAG, s.r.o. „Združenie pod Dubňom“, M.R.Štefánika 139, 010 01 Žilina.