Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina - dotazníkový prieskum

ilustračná fotoilustračná foto

Aplikovať v Žiline opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy je obsahom projektu, ktorý samospráva implementuje od roku 2021. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina je finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Významnou súčasťou projektu je tvorba Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina. 

Ide o strategický dokument, ktorý stanoví prístup k problémom súvisiacim so zmenou klímy a identifikuje opatrenia pre udržateľné fungovanie mesta Žilina v podmienkach meniacej sa klímy v priebehu 21. storočia. Dokument bude identifikovať zraniteľné miesta a navrhne konkrétne adaptačné a mitigačné opatrenia. Zároveň samospráve umožní predchádzať a reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy po schválení mestským zastupiteľstvom bude predstavovať podklad pre rozhodovanie a rozvoj mesta.

Do tvorby plánu, ktorý v priebehu rokov 2022 a 2023 mesto pripravuje spoločne s odborníkmi na túto oblasť, je zapojená aj verejnosť prostredníctvom zverejneného dotazníka: Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina (kliknutím na odkaz dotazník otvoríte). 

Názory obyvateľov mesta na to, ako situáciu vnímajú a aké kroky mesta by uvítali, sú dôležité pri ďalšom plánovaní aktivít. Dotazníková anketa by nemala pri dopĺňaní zabrať viac ako 10 minút. Zapojiť sa do ankety je možné do 30. júla.

Priamy odkaz na dotazník (prípadne využite priložený QR kód): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wPGsV6S2CU62ZTdRz_JSvwyD-svhBTlJoGsNGou6WqZUMjFBSDVaUUtUTloyQlBHNVJQSjBCWDMxNiQlQCN0PWcu

QR kód - dotazníkový prieskum