Správne poplatky sú po novele zákona od apríla vyššie

euráeurá

Dňa 1. apríla 2024 nadobudla účinnosť novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Občania Slovenska si tak priplatia napríklad za vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte, či za povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby.

Na úrovni miestnej samosprávy sa zmena dotkne týchto oblastí:

 • poplatok za potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte: 5 € / 7 €
 • poplatok za vydanie rybárskeho lístka:
  • týždenného 1,5 € / 3 €
  • mesačného 3 € / 5 €
  • ročného 7 € / 10 €
  • trojročného 17 € / 25 €
 • poplatok za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50 € / 10 €
 • poplatok za vydanie povolenia pre novobudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov: 30 € / 45 €
 • poplatok za vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania: 15 € / 22€
 • poplatok za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu o osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50 € / 2 €
 • poplatok za vyhotovenie výpisu z matričnej knihy s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí: 5 € / 7 €
 • poplatok za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu: 5 € / 7 €
 • poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt: 20 € / 30 €
 • poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 € / 30 €
 • poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 € / 100 €
 • poplatok za uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 € / 100 €
 • poplatok za uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 € / 280 €
 • poplatok za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200 € / 280 €
 • poplatok za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 2 € / 3 €
 • poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 10 € /  15 €