Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.
Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti.

Kontaktné osoby

Mgr. Eva Bachroníková

Mgr. Martina Tarabová

Mgr. Katarína Pekarová

Mgr. Eva Šulková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape