Denné centrá

Mesto Žilina zriadilo 7 denných centier, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeniu kvality života žilinských seniorov, kde sa dajú získať užitočné rady a vznikajú nové priateľstvá. Mesto pravidelne finančne prispieva na samotný chod centier ako aj na záujmové aktivity, ktoré sú tam organizované.

Zodpovední zamestnanci v denných centrách, v spolupráci s odborom sociálnym a bytovým, utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity občanov.

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Denné centrum :

a) poskytuje sociálne poradenstvo

b) zabezpečuje záujmová činnosť

Služby mesta

Kontaktná osoba

Mgr. Miriam Číková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape