Sociálne opatrenia

Osobitný príjemca

Mesto Žilina podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonáva funkciu osobitného príjemcu. Mesto sa určí za osobitného príjemcu v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa alebo ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline na základe rozhodnutia poukazuje prídavok pre tieto deti na účet Mestského úradu.

Dôvod na ustanovenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa: (v zmysle § 12 a, ods. 1, písm. b)

Ak prídavok na dieťa nevyužíva oprávnená osoba na určený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku – príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku na dieťa mestu, kde má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt.

Dôvod na určenie osobitného príjemcu rodičovského príspevku : (v zmysle § 5, ods. 9, písm. b)

Ak oprávnená osoba nevyužíva rodičovský príspevok, na ktorý je určený alebo z dôvodu, že prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoby prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený alebo ak rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z vlastného podnetu vydá rozhodnutie o zastavení výplaty rodičovského príspevku oprávnenej osobe a o poukazovaní tohto príspevku mestu, kde má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt.

V rámci osobitného príjemcu možno uhrádzať aj iné výdavky, ak priamo súvisia so zabezpečením výchovy a výživy dieťaťa.

Dôvod na určenie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi : (v zmysle § 23, ods. 1, písm. b)

Ak možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, ÚPSVaR vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov detí, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu nariadená ústavná starostlivosť. V centrách pre deti a rodiny sú  umiestnené prevažne deti z rodín, v ktorých zlyhali základné funkcie rodiny. Samotný návrat detí do biologickej rodiny je následne veľmi zdĺhavý proces. Jednou zo základných podmienok je  vytvorenie prijateľného rodinného prostredia, ktoré by pozitívne vplývalo na zdravý psychický a fyzický vývoj dieťaťa.

Mesto, prostredníctvom referátu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej pomoci :

Mesto, v rámci obsahovej náplne referátu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej pomoci, vykonáva súhrn opatrení zameraných na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

Občania mesta Žilina majú možnosť, pri podozrení na zanedbávanie, zneužívanie, týranie či iné prejavy poškodzovania, prípadne ohrozovania zdravia či života dieťaťa, nahlásiť takéto podozrenie zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina alebo zamestnancom Mestského úradu v Žiline – odboru sociálneho a bytového. Podľa § 7 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene doplnení niektorých zákonov je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.