Skončilo sa dvojdňové zasadnutie mestského zastupiteľstva, poslanci rokovali prezenčne

ilustračná fotoilustračná foto

Žilina v uplynulom roku hospodárila s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 104,47 milióna eur. Bežné príjmy mesta dosiahli 81,32 miliónov eur, kapitálové príjmy 2,33 milióna eur a príjmové finančné operácie 20,81 milióna eur. Bežné výdavky dosiahli 84,19 milióna eur, kapitálové výdavky 17,97 milióna eur a výdavkové finančné operácie 2,30 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Žilina, ktorý schválili poslanci počas dvojdňového (25.– 26. apríla) rokovania mestského zastupiteľstva.

Výsledok hospodárenia na konci minulého roka predstavoval po vylúčení finančných operácií schodok vo výške 311 772 eur a vrátane finančných operácií prebytok vo výške 6,92 milióna eur. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021 vo výške 4,59 milióna eur schválili poslanci odviesť do rezervného fondu mesta.

Na poslednom riadnom rokovaní, ktoré sa konalo po dlhom čase opäť prezenčne, prijalo zastupiteľstvo informatívnu správu o projekte optimalizácie stavu parkovacích miest na sídliskách Hájik a Solinky, poslanci boli oboznámení aj o ďalšom postupe parkovacej politiky na území mesta. Schválili tiež zmenu uznesenia z dôvodu zmeny názvu výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), aby bolo zachované financovanie dôležitých projektov pre zelené opatrenia v areáloch školských zariadení, ekosystémových služieb či zlepšenie elektronických služieb samosprávy.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline taktiež schválilo návrh zámeru predaja obchodného podielu mesta Žilina v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. formou obchodnej verejnej súťaže. Hokejovú mládež by tak po úspešnej súťaži mal prevziať nový súkromný majiteľ. Na základe rozhodnutia poslancov vznikla komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta za rok 2022, zastupiteľstvo tiež schválilo zmenu rozpočtu či personálne obsadenie v orgánoch Nadácie Mesta Žilina.

Mestskí poslanci sa opätovne venovali aj téme reformy súdnej mapy na Slovensku. Vyjadrili zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie nad plánovaným zrušením Krajského súdu v Žiline. V uznesení zároveň žiadajú ministerku spravodlivosti SR o prehodnotenie zrušenia súdu v Žiline a o vytvorenie štvrtého odvolacieho súdneho obvodu (žilinsko-trenčianskeho) so sídlom Krajského súdu v Žiline.

V mestskej časti Bytčica vznikne novopomenovaná ulica, ktorá bude niesť názov Popperovská ulica. Obyvatelia Soliniek sa môžu tešiť na dve nové námestia. Prvé Zelené námestie sa nachádza vo vnútrobloku medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová. Druhé Námestie Dobrého pastiera sa nachádza pred miestnym farským kostolom.

Najbližšie riadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa bude konať 20. júna.

Záznam z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline je dostupný na YouTube kanáli mesta: https://www.youtube.com/c/Mesto%C5%BDilinaOfficial.

Kompletný program a prerokované materiály rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline počas dní 25. a 26. apríla nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.zilina.sk/zasadnutia/32-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-25-04-2022/.